Condicions Generals

Aquestes condicions generals regulen la compra dels productes oferts a través del web Ratafies.cat propietat de EFAPE, SL, amb NIF B17389990, domicili en C/ Garbí 51, B-1,  17185  Vilobí d’Onyar; i correu electrònic: info@ratafies.cat,telèfon +34 679496518; des d’ara “L’EMPRESA”.

En aquest document ens referirem al “CLIENT”, que és la persona física que adquireix el producte ofert a través del web i “L’EMPRESA”, que som nosaltres.

Els productes s’adquireixen directament a L’EMPRESA qui actua com a venedor directe, per tant, el contracte de venda dels productes es realitza entre el CLIENT i L’EMPRESA.

El CLIENT ha de llegir i acceptar les presents Condicions Generals i la informació dels productes que vulgui adquirir abans de procedir a la seva compra. Aquesta acceptació es realitzarà de forma expressa clicant a la casella “He llegit i accepto els termes i condicions” que apareixerà durant el procés de compra. En fer-ho el CLIENT confirma que és major d’edat i que té la capacitat legal per adquirir els productes oferts per L’EMPRESA.

En el moment de formalitzar la compra aquesta s’entendrà perfeccionada de ple dret i des d’aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, per la qual cosa únicament podran ser modificats per l’acord exprés de les parts contractants.

El document electrònic en què es formalitzi el contracte s’arxivarà per L’EMPRESA durant un any, i el CLIENT durant aquest període podrà obtenir una còpia.

 1.- OBLIGACIONS DEL CLIENT

El CLIENT s’obliga a tots els efectes a utilitzar la web i, si escau, a adquirir els productes oferts per L’EMPRESA de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes condicions generals, quedant absolutament prohibit l’accés al web i la compra dels seus productes per part de menors d’edat.

L’EMPRESA es reserva el dret de suprimir del web qualsevol comentari o opinió dels CLIENTS que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

 2.- LLISTA DE PREUS

Tots els preus exposats a la llista dels nostres productes són amb impostos. En el resum final de compra apareix el preu definitiu de la mateixa, indicant la quantitat corresponent als impostos aplicables.

Els preus exposats a Ratafies.cat podran ser revisats i modificats si les condicions ho requereixen en qualsevol moment.

3.- PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

EL CLIENT seleccionarà al web els productes que desitgi adquirir i la quantitat o el nombre d’unitats.

EL CLIENT s’haurà de registrar en el formulari de la web per  poder tramitar la comanda, i durant el procés de compra  haurà  d’acceptar  expressament les presents Condicions de Contractació.  Es mostrarà al CLIENT un resum dels productes que vol adquirir i el seu preu, podent EL CLIENT realitzar els canvis que consideri oportuns abans d’escollir la forma de pagament.

  1. a) Pagament amb targeta bancària

EL CLIENT  haurà d’introduir les dades de la targeta de crèdit amb la que realitzarà el pagament, i acceptar la realització del pagament.

El TPV virtual és un dispositiu preparat per treballar d’una manera totalment segura dins de l’operativa de vendes a través d’internet. Totes les transaccions que es realitzen a través del TPV Virtual tindran totes les garanties de seguretat, confidencialitat i integritat per als agents participants: titulars de targetes, les seves entitats emissores i el nostre comerç.

Les transaccions es realitzaran en temps real, de manera que l’autorització de l’operació es comunica al comerç i al CLIENT en el moment. Posteriorment, es realitza l’abonament en el compte del comerç. Aquest sistema incorpora els últims protocols de comerç electrònic desenvolupats per VISA i MasterCard, que són 3D Secure (Verified by Visa) i SPA / UCAF. Aquests protocols permeten identificar al comprador que utilitza la seva targeta com a mitjà de pagament en una botiga virtual.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament:
“Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys””.

  1. b) Transferència bancària

Si es selecciona com a forma de pagament transferència bancària, el CLIENT rebrà juntament amb la confirmació de la seva comanda un e-mail on s’indicarà la informació necessària per a realitzar la transferència bancària a nom de L’EMPRESA.

És molt important indicar a l’assumpte “comanda núm.”, així com el seu nom i cognoms, i realitzar la transferència en un termini màxim de set dies des de la realització de la comanda.

No es considerarà efectiva la comanda fins que no tinguem confirmació bancària de la transferència. En qualsevol cas, per a tramitar l’enviament d’una forma més àgil i contrastar més ràpidament la informació facilitada per la nostra entitat bancària, li recomanem que ens faci arribar per correu electrònic a info@ratafies.cat, el justificant de la transferència.

L’EMPRESA enviarà al correu electrònic del CLIENT un email justificant la recepció i confirmació de la compra realitzada en el termini de les vint-i-quatre hores (24 hores) següents a la recepció de la formalització de la comanda. El contracte no es considerarà perfeccionat fins a la recepció per L’EMPRESA del pagament del preu dels productes.

Si EL CLIENT vol una factura, la podrà obtenir demanant-la per email a L’EMPRESA.

EL CLIENT serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a L’EMPRESA, i en particular es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per cobrir el cost dels productes que vulgui adquirir. L’EMPRESA es reserva el dret a cancel·lar la venda en cas de no pagament, de devolució del cobrament, de targeta denegada o dades falses o en cas que no pugui verificar les dades de la targeta.  Així mateix, EL CLIENT haurà de notificar a L’EMPRESA a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres al  web tan aviat com en tingui coneixement, perquè L’EMPRESA pugui actuar en conseqüència.

4.- ENVIAMENT I TERMINI DE LLIURAMENT DELS PRODUCTES

NO es realitzaran enviaments a Canàries, Ceuta, Melilla, ni a apartats postals.

Les comandes es lliuraran pel transportista en un termini aproximat de 5 dies hàbils en enviament standard.
Els enviaments Urgents, només Espanya peninsular, serán lliurats en un termini de 2 dies hàbils a partir de la data de la comanda, excepte incidència en el transport.
L’enviament gratis que podem oferir en determinats períodes promocionals, és d’aplicació exclusivament per als enviaments nacionals, no és aplicable a les altres destinacions.

Durant els períodes de vacances, degudament anunciats a la web, no es faran enviaments. Les comandes rebudes seran enviades el primer dia laborable.

En el cas de pagament mitjançant transferència bancària, no s’enviarà cap comanda fins que l’EMPRESA hagi rebut l’import de la transferència.

Tarifes:

Els preus que s’apliquen per al transport en realitzar la compra es  sumen al final de la comanda.

5.- GARANTIA

Els CLIENTS de Ratafies.cat es beneficien de la garantia donada pels diferents productors de cadascun dels articles.

6.- DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb els articles 102 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el CLIENT que tingui la condició de consumidor o client de conformitat amb la definició establerta a l’article 3 del Reial Decret Legislatiu, pot desistir de la compra efectuada pel motiu que sigui, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte. Això no obstant, aquest dret no és procedent quan els productes adquirits hagin estat desprecintats, o es tracti de productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, tot de conformitat amb l’Art. 103. d) i e) de l’esmentada la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Per exercir el dret de desistiment, el CLIENT haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca que podrà enviar-nos per correu postal o per correu electrònic, a les adreces que consten al principi d’aquestes condicions generals.

Si ho desitja pot utilitzar el següent formulari:

Formulari de desistiment

(Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

– A l’atenció de Ratafies.cat, C/ Garbí 51, B-1,  17185  Vilobí d’Onyar; correu electrònic info@ratafies.cat

– Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

– Comanda núm. _______________________, realitzat el dia: ____________________

– Nom i cognoms: _ __________________________________________________________

– Domicili: ____________________________________________________________________

– Signatura (només si el present formulari es presenta en paper)

– Data: _____________________

L’EMPRESA, només accepta devolucions que compleixin les següents condicions:

El producte s’ha de retornar a l’EMPRESA al seu domicili que consta al principi d’aquestes condicions generals. Les despeses de transport originades per la devolució aniran a càrrec del CLIENT, podent aquest triar lliurement la companyia que prefereixi per al transport de l’article i, si ho desitja, pot realitzar un càlcul d’aquest cost aquí:

Un cop rebut el producte i comprovat que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l’import, que s’efectuarà en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data que el CLIENT va comunicar la intenció de desistir i mitjançant el mateix mètode de pagament que el CLIENT va escollir al moment de realitzar la comanda. Fins que no hagi rebut els articles retornats L’EMPRESA podrà retenir el reemborsament.

7.- DEVOLUCIONS

Si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s’aprecia, en la mateixa forma, una error en la mercaderia rebuda, el CLIENT haurà de comunicar-ho a l’EMPRESA, a la seva adreça de correu electrònic que consta al principi d’aquestes condicions generals, en el transcurs de les 24 hores següents a la recepció de la comanda, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i amb això la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix.

L’anterior és sense perjudici del que disposa la normativa vigent de caràcter imperatiu sobre protecció de consumidors.

8.- SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació el CLIENT pot enviar una comunicació a l’EMPRESA al seu correu electrònic.

9.- NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquella clàusula oa la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les condicions generals.

10.- NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que s’hagin de fer les parts en relació a la contractació de productes o amb aquestes Condicions Generals, s’ha de fer per escrit i s’entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi en l’aplicació o interpretació de les presents condicions, així com els contractes existents entre les parts, es resoldrà en els tribunals de la ciutat de Girona, Espanya, que tindrà competència exclusiva per sobre de qualsevol altra jurisdicció, amb excepció de que el client sigui consumidor o usuari , en que s’ aplicara  la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

12.- INFORMACIÓ SOBRE RESOLUCIÓ DE LITIGIS

Resolució de litigis en línia conformi a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

L’EMPRESA es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Els canvis d’elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, llevat que el CLIENT hagi acceptat expressament les condicions modificades.

Apunta't a la llista d'espera T'informarem quan el producte torni a tenir estoc. Si us plau, deixa la teva adreça de correu electrònic a continuació.